Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Pam’s Zadelmakerij, gevestigd te Urmond.

De opdracht of bestelling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanmeten

Opdrachten worden aangemeten bij de opdrachtnemer of bij Pam’s Zadelmakerij te Urmond.
Bij het aanmeten van een opdracht vragen wij altijd een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van het opdracht.

Artikel 3. Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van, op het tijdstip van afsluiting, geldende prijzen.

De prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Leveringstermijnen, aflevering, retourzending en betaling

 

1. De opdrachtnemer maakt bij afsluiten van de overeenkomst de leveringstermijnen kenbaar aan de opdrachtgever.

2. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien tijdens de aflevering van het product blijkt dat het noodzakelijk is om zaken aan het product te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering

4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door beide partijen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van de verkoper op en is voor de koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor het te leveren harnachement.

6. Indien de koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de verkoper gehouden is, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.

7. Indien de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de verkoper onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de verkoper toekomende bevoegdheid of rustende verplichting ingevolge de wet;

- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de koper gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de verkoper alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

8. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het   bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door schuld anders dat die van de verkoper of leverancier is beschadigd.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- De opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde standhouden van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper kan worden gevergd.    

2. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is de verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien de opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De opdrachtnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de verkoper op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht.

8. Als na aanmeting de opdracht wordt geannuleerd en het opdracht is reeds gemaakt maar nog niet afgeleverd, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

Artikel 6. Betaling

1. Aanbetaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de verkoper aangegeven.

2. Voordat het product in bezit komt van de opdrachtgever dient het restant bedrag betaald te worden op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de opdrachtnemer aangegeven.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door de opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De opdrachtnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de verkoper veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om de opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De opdrachtgever verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen.

6. Voor het geval de opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de opdrachtnemer en door de opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Conformiteit, Garanties, onderzoek en reclames

1. De opdrachtnemer staat er voor in dat het opdracht voldoet aan de vermelde specificaties en niet in strijd is met bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften zoals bekend op de datum van het sluiten van de overeenkomst. De opdrachtnemer staat er bovendien voor in dat het opdracht die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen voor een normaal gebruik nodig, deugdelijk en bruikbaar zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeen gekomen.

2. Paarden kunnen van vorm veranderen. De opdrachtnemer kan nooit de garantie geven dat een bij aflevering goed passend opdracht altijd blijft passen. Het is mogelijk dat een bij aflevering een goed passend opdracht na verloop van enkele maanden niet meer dezelfde ligging heeft op het paard waarvoor het is aangemeten. De opdrachtnemer is nooit verantwoordelijk voor ingrijpende voedingsveranderingen, trainingsveranderingen, ziekten en toediening van supplementen, welke veranderingen aan de ligging van een opdracht veroorzaken. De garantiebepalingen zijn derhalve uitsluitend van toepassing op vorm en fabricagefouten.

3. De opdrachtgever verklaart zich ervan bewust te zijn dat 100% garantie en succes niet door de opdrachtnemer te geven zijn en koper aanvaardt dat dit kan komen door

- Het verschil in verwachtingspatroon van de opdrachtgever en de technische mogelijkheden van het opdracht, de mogelijkheden van de opdrachtnemer en de mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van paard en de opdrachtgever.

- Dat hetgeen de ruiter voelt (ruitergevoel) niet meetbaar is, moeilijk te omschrijven en persoonlijk is en door de opdrachtnemer niet of slechts beperkt beïnvloedbaar is.

- Dat het gedrag van een paard door welke verandering dan ook onvoorspelbaar en onberekenbaar is. En dat een paard moeilijk aan kan geven wat of wie de oorzaak daarvan is.

- Dat omstandigheden en veranderingen in paard en ruiter negatieve gevolgen kunnen hebben op het functioneren van het opdracht, welke buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer liggen.

4.Garantie op producten omvat de volgende zaken;

   - Materiaalfouten

   - Productiefouten

   - Ontwerpfouten

   - Onjuiste materialen

Recht op garantie heeft de opdrachtgever als het opdracht een technisch gebrek of gebreken heeft, waardoor het opdracht in mindere mate bruikbaar is voor het doel waarvoor het aangeschaft is. Aanspraak op garantie kan na schriftelijke aanmelding binnen 14 dagen na het ontstaan van het gebrek. Voor het oplossen van het probleem welke is aangemeld voor garantie heeft de opdrachtnemer de keus uit vervangen of repareren van het opdracht. Vervanging of reparatie gebeurt onder de voorwaarden dat de bon van aankoop is bijgevoegd, het opdracht van de eerste eigenaar is en het opdracht gebruikt is op een manier waarvoor het ontworpen en verkocht is en gebruikt is op het paard waarvoor het opdracht is afgeleverd. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan de opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan de opdrachtnemer te verschaffen, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

5.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onjuist onderhoud en wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).

6.De opdrachtgever is gehouden het opdracht te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het opdracht hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventueel overig besteld opdracht.

8.Indien de door de opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de opdracht van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden
9.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

10.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtgever is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.